Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Totaal advisering

Vuurlast berekening

Brandoverslag berekening

Brandscan/
inspectie

Ontruimingsplan/ -plattegrond

In de bouwregelgeving worden brandveiligheidseisen gesteld die grote invloed kunnen hebben op uw ontwerp. Als brandveiligheidsadviseur willen wij u hier graag bij helpen om deze eisen in uw ontwerp te integreren. Dit kan met behulp van een quick-scan. In deze quick-scan wordt uw plan op hoofdlijnen getoetst aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarbij zullen de brandtechnische haalbaarheid en voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt.

Zodra inzichtelijk is geworden welke brandveiligheidseisen het plan met zich meebrengt, kan er worden gekozen voor verbeteringen. RBG zal in deze fase met u meedenken, helpt u graag om deze keuzes zo makkelijk mogelijk te maken en kan daarbij sturend optreden.

Onze aanpak

Snelle beoordeling haalbaarheid.
Direct op hoofdlijnen de voorzieningen inzichtelijk.
Al vanaf fase vlekkenplan mogelijk.
Meedenken in oplossing.
Voorstellen ter implementatie in ontwerp.

Nadere uitleg quick-scan brandveiligheid

In het beginstadium van een ontwerp, wanneer het gebouw vorm krijgt, kan een quick-scan brandveiligheid inzicht geven in de benodigde voorzieningen. Hierdoor kan een quick-scan onnodige brandtechnische voorzieningen voorkomen. Als geen quick-scan wordt uitgevoerd dienen in een later stadium van het ontwerp proces vaak ongunstige voorzieningen worden getroffen. Deze kunnen het gebruik belemmeren of de kosten opdrijven.

Met een quick-scan zullen brandpreventie deskundigen van RBG adviesbureau voor brandveiligheid uw ontwerp op hoofdlijnen toetsen aan de brandveiligheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Als uit de beoordeling blijkt dat niet aan de eisen kan worden voldaan, zullen wij aangeven welke keuzes er zijn en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in uw ontwerp.

Het kan zijn dat aanpassingen in het ontwerp niet gewenst – of mogelijk zijn. In dat geval wordt beoordeeld of het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid invulling te geven aan de betreffende Besluit bouwwerken leefomgeving eisen. Indien gewenst nemen wij hiervoor contact op met de brandweer.

Wilt u in een vroeg stadium van uw ontwerp de brandtechnische haalbaarheid inzichtelijk hebben, vraag dan nu een Quick-scan brandveiligheid aan. Dit kan al tijdens de uitwerking van een vlekkenplan.

Vertrouwd
Snel
Deskundig