Stel hier uw vraag

Opvang- en doorstroomberekening

Opvang- en doorstroomberekening

Opvang- en doorstroomberekening

Vertrouwd

Snel

Deskundig

Opvang- en doorstroomberekening

Om in geval van nood een gebouw veilig en snel te kunnen ontvluchten worden er vanuit het bouwbesluit eisen gesteld. Een aantal van deze eisen hebben betrekking op de loopafstand, doorgangsbreedte, uitgangsbreedte en de rookontwikkeling binnen een gebouw. Belangrijk hierbij is dat voldoende zogenaamde doorstroming mogelijk is. Dit omdat een groep vluchtende personen niet significant mag worden afgeremd. Als blijkt dat deze niet voldoende is, dient extra doorstroomcapaciteit te worden gerealiseerd. Een andere mogelijkheid is om zogenaamde opvangcapaciteit te realiseren in ruimten waar de calamiteit zich niet bevindt. Dit is vloeroppervlak waar personen in geval van brand gedurende een langere tijd veilig kunnen verblijven.

Concreet betekent dat tijdens het ontwerpproces door RBG wordt berekend welke capaciteit noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten. Belangrijk daarbij is de afstemming met de gebruiker om het beoogde gebruik vast te leggen. Echter wordt ook voor bestaande gebouwen een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om te bepalen of de huidige aanwezige voorzieningen voldoende zijn en daadwerkelijk veilig kan worden gevlucht.

Als niet wordt nagedacht over de noodzakelijk vluchtcapaciteit, kan het in praktijk voorkomen dat achteraf ontwerpaanpassingen moeten worden doorgevoerd of dat zelfs het gebruik moet worden beperkt.

Meest kritische gebouwen of gebouwdelen zijn: scholen, winkelcentra, bioscoopzalen, bedrijfskantines, grote vergaderruimten op verdiepingen, hotels, zalencomplexen etc.

Contact opnemen

RBG adviesbureau voor brandveiligheid kan een dergelijke opvang- en doorstroomcapaciteit berekening voor u uitvoeren, om te bepalen of de vluchtroutes de juiste afmetingen hebben. Indien de vluchtroutes niet aan de eisen voldoen zullen wij aangeven welke mogelijkheden u heeft om wel te kunnen voldoen aan de relevante eisen.

Zit u met één van de onderstaande vragen neem dan direct contact op met RBG adviesbureau voor brandveiligheid.

  • Wat zijn de minimaal benodigde afmetingen van de vluchtroutes en/of de trappenhuizen?
  • Voldoen de vluchtroutes van ons gebouw met het boogde aantal personen?
  • Hoeveel personen mogen er maximaal in het gebouw aanwezig zijn?

Stel een vraag

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid