Offerte naar uw mail?
Klik hier...

Brandveilig betekent dat iets bestand is tegen brand of veilig is om te gebruiken in de buurt
van vuur. Dit kunnen bijvoorbeeld producten, materialen of kleding zijn. Een gebouw of
product dat brandveilig is, is ontworpen om te voorkomen dat een brand ontstaat en om
verspreiding van brand te beperken als deze toch uitbreekt. Wanneer het om gebouwen gaat
heeft het aspect brandveilig vooral betrekking op de materialen en constructiemethoden die
worden toegepast. Vaak kan hierdoor de kans op een brand worden verminderd en de
verspreiding van een eventuele brand worden beperkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn de
veiligheidsvoorschriften en regelgeving op het gebied van brandveiligheid voor gebouwen die
resulteren in brandwerende muren, deuren, vluchtroutes en nooduitgangen, rookmelders en
brandslanghaspels.